UCHWAŁA Nr 1015/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie: przyjęcia Projektu pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”

UCHWAŁA Nr 1015/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku


w sprawie: przyjęcia  Projektu pn.  „ Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej na terenie miasta Płocka”

Na podstawie art. 18 ust. 1  i art. 18 ust.  2 pkt. 2  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz.1591;  Dz. U. z 2002 roku Nr 23,  poz. 220,  Nr 62,  poz. 558, Nr 113,  poz. 984,   Nr 214, poz. 1806;  Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U.  z 2004 roku Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku Nr 172  poz. 1441, Nr 175, poz.1457; Dz. U.  z 2006 roku Nr 17, poz. 128 )  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Projekt pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka „ dla
    którego Wnioskodawcą i Beneficjentem końcowym dofinansowania z Funduszu Spójności będzie
    Spółka Wodociągi Płockie Spółka z o. o.

2.  Zatwierdza się zakres rzeczowy Projektu , o którym mowa w pkt. 1  oraz źródła jego
     finansowania  ujęte i sparametryzowane  w załączniku do niniejszej uchwały pt. „ Studium
    Wykonalności Projektu pn.  „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka
    „ ( streszczenie), stanowiącym  syntezę Studium   Wykonalności Projektu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza  się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


Przedłożony Radzie Miasta Projekt przedsięwzięcia dotyczy wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zadań własnych gminy, w zakresie objętym pkt. 3 tj: „... wodociągów i zaopatrzenia w wodę , kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych...”.
Przedmiotem przedsięwzięcia objętego Projektem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka poprzez :
– przebudowę i rozbudowę komunalnej  oczyszczalni ścieków w Maszewie w celu zapewnienia
 wymaganych prawem standardów oczyszczania ścieków komunalnych oraz zwiększenia jej przepustowości,
– przebudowę przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Jasnej w Płocku powiązana z poprawą warunków sanitarnych pracy obiektu oraz z maksymalnym możliwym zmniejszeniem skutków oddziaływania na środowisko,
– przebudowę zużytej  technicznie przepompowni P – 5 na osiedlu Podolszyce w związku ze zmianą parametrów pracy po podłączeniu wschodnich osiedli Płocka do sieci kanalizacyjnej i nowe podłączenia do systemu zbiorowego odprowadzania ścieków,
– rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową co pozwoli na zwiększenie przepustowości sieci kanalizacyjnej i nowe podłączenie do systemu zbiorowego odprowadzania ścieków,
– budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia mieszkańców do systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.
W załączniku do przedstawionego projektu uchwały zostały skonkretyzowane zagadnienia  projektu w następujących obszarach dotyczących:
– celu i przedmiotu Projektu,
– kosztów przedsięwzięcia objętego Projektem,
– wyników analiz efektów realizacji Projektu,
– sposobu i źródeł finansowania Przedsięwzięcia objętego Projektem.
Przedsięwzięcie mieści się w kategorii interwencji wspieranej przez Fundusz Spójności określonej jako kanalizacja i oczyszczanie ścieków.
 Realizacja projektu pozwoli na wypełnienie postanowienia dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), według której do końca 2015 roku wszystkie aglomeracje powyżej 2000 RLM powinny być wyposażone w oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniające polskie i unijne wymagania.
Akceptacja powyższego przez Radę Miasta Płocka będzie potwierdzeniem słuszności  działań prowadzących do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 670
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji