UCHWAŁA NR 856/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej.

 

UCHWAŁA NR 856/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

 

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 363/16 o pow. 7,3 m2 położonej w Płocku przy ul. Miodowej (obr. 4) z przeznaczeniem pod ustawienie altany śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Miodowej 20 w Płocku na okres 3 lat.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący   

 Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2014, godzina 10:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 016
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji