UCHWAŁA NR 519/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przygotowania projektu inwestycyjnego dotyczącego zadania pn. "Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą”.

UCHWAŁA NR 519/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia  28 czerwca 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przygotowania projektu inwestycyjnego dotyczącego zadania pn. "Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „c” i art 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz.1055) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
 

§ 1

Zaciągnąć kredyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowania projektu inwestycyjnego dotyczącego zadania pn.”Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą”.


§ 2

Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu kredytu w latach 2004 - 2007 będą dochody własne  budżetu miasta Płocka.


§ 3

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu preferencyjnego w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia w imieniu miasta Płocka umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

       
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 477
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji