UCHWAŁA Nr 99/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock położonych w Płocku, Obręb 9.

UCHWAŁA Nr 99/VIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock położonych w Płocku, Obręb 9.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr  62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261  poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 ) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku, Obręb 9 w rejonie ulic: Sienkiewicza, Strzeleckiej, Ułańskiej, Powstańców Styczniowych i Al. Kilińskiego, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako działki: nr 1559/2 o pow. 13 652 m2, nr 1561/3 o pow. 4 624 m2, nr 1561/5 o pow. 7 139 m2,
nr 1561/7 o pow. 4 790 m2, nr 1561/9 o pow. 6 379 m2.
Powyższe nieruchomości objęte są Księgą Wieczystą Kw 79470/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku Nr 775/XXXVII/01 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

  § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


UZASADNIENIE

 Nieruchomości niezabudowane opisane w § 1 niniejszej Uchwały stanowią własność Gminy Płock.
 Zgodnie  z ustaleniami "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstańców w Płocku" zatwierdzonym uchwałą nr 383/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 66, poz. 1678 z dnia 24 marca 2004 roku)
- działka nr 1559/2 położona jest w jednostce strukturalnej 2 UC (UN) dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się : usługi centrum o charakterze lokalnym i ponadlokalnym ; przeznaczenie dopuszczalne : nauka i szkolnictwo wyższe,mieszkalnictwo zbiorowe (hotel, domy akademickie), garaż wielopoziomowy, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, zieleń.
- działka nr  1561/5 położona jest w jednostce strukturalnej 6 MW dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jako przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne, garaże wbudowane, parkingi, urządzenia
 i sieci infrastruktury technicznej.
- działka nr 1561/3 położona jest w jednostce strukturalnej 5 MW dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jako przeznaczenie dopuszczalne : nieuciążliwe usługi wbudowane w budynki mieszkalne, garaże wbudowane, parkingi, urządzenia
 i sieci infrastruktury technicznej.
- działka nr 1561/7 położona jest w jednostce strukturalnej 7 UW dla którego przeznaczenie podstawowe ustala się usługi wyspecjalizowane o uciążliwości nieprzekraczającej poza granice terenu; przeznaczenie dopuszczalne: wewnętrzny układ komunikacyjny, place parkingowe, garaże, zieleń.
 Zgodnie z  ustaleniami "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Sienkiewicza i Al. Kilińskiego w Płocku" zatwierdzonego uchwałą Nr 594/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 r.  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 284 poz. 7744 z dnia 22 listopada 2004 r.)  działka nr 1561/9  położona jest w jednostce strukturalnej 8 UC, dla  którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się : usługi centrum
o charakterze lokalnym i ponadlokalnym; przeznaczenie dopuszczalne : garaż wielopoziomowy, parkingi podziemne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
 
 Przedmiotowe nieruchomości  zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  zgodnie z Uchwałą Nr 775/XXXVII/01Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2001 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock.
 W związku z opracowaniem i uchwaleniem w 2004 roku nowych planów zagospodarowania przestrzennego   obejmujących przedmiotowy teren zaszła konieczność dokonania nowych podziałów geodezyjnych, zgodnych z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego.
  W związku z powyższym zachodzi konieczność uwzględnienia prawnych zmian dokonanych w numeracji działek i ich powierzchni.

Powyższe odbywa się poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 25 kwietnia 2007, godzina 14:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 387
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji