UCHWAŁA NR 267/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 267/XVIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy, których przedmiotem jest:
1)zakup usług pocztowych oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a) w 2008 roku – 245.000,00 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych,
b) w 2009 roku – 245.000,00 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) złotych,
c) w 2010 roku – 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
2)zakup usług telefonicznych i telekomunikacyjnych oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a) w 2008 roku – 180.000,00 (sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych,
b) w 2009 roku – 185.000,00 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
c) w 2010 roku – 190.000,00 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych,
3)zakup usług telefonicznych (abonament i internet) oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a) w 2008 roku – 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych,
b) w 2009 roku – 8.000,00 (osiem tysięcy) złotych,
c) w 2010 roku – 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych.
§ 2.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok: dział 852 – Pomoc społeczna i dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, Budżet Miasta Płocka na 2009 rok oraz Budżet Miasta Płocka na 2010 rok.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga                                                           


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku umów na okres przekraczający rok budżetowy, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta Płocka określającej rodzaj zobowiązań i okres, na jaki mają być zaciągane. Umowy, o których mowa są niezbędne dla zapewnienia ciągłości wymienionych usług: pocztowych, telefonicznych i telekomunikacyjnych.
Łączne zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi: w 2008 roku – 431.000,00 zł., w 2009 roku – 438.000,00 zł. oraz w 2010 roku – 450.000,00 zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 03 stycznia 2008, godzina 07:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 463
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji