UCHWAŁA NR 831/LVIII/10 z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2011 roku

UCHWAŁA  Nr 831/LVIII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie:  określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do  wydania w 2011 roku

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271  i  Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z  2005 r. Nr 172, poz. 1441  i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.  Nr 125, poz. 874,  Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381,  z  2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 234, poz. 1574 i  Nr 227, poz. 1505,  z 2009 r. Nr 18, poz. 97,  Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz  z  2010 r. Nr 43, poz 246 i Nr 164, poz. 1107)  –  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się liczbę 100 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami  na terenie  Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2011 roku.                             

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała  podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

  Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
 


   Tomasz Korga
          

 

 

 


U Z A S A D N I E N IE


Zgodnie  z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o  transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) - Rada Gminy określa na dany rok kalendarzowy nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta. Nie podjęcie uchwały w ustawowym terminie spowoduje zachowanie w 2011 roku dotychczasowej liczby licencji (według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku).

Pomimo ustalonego limitu 100 nowych licencji  przeznaczonych  do wydania w 2010 roku, ich liczba w porównaniu do roku ubiegłego utrzymuje się na stałym poziomie  - 565 szt. W tym roku (wg stanu na dzień 30.09.) zostały wydane 42 licencje dla nowych przewoźników i taka sama ilość licencji uległa  wygaszeniu lub cofnięciu.
Limit 100 nowych licencji do wydania w 2011 roku jest wystarczający do zagwarantowania wszystkim osobom zamierzającym rozpocząć zawód taksówkarza, możliwość szybkiego, bezproblemowego uzyskania licencji bez konieczności oczekiwania  na zwolnienie miejsca po innym przewoźniku, co jest istotne dla lokalnego rynku pracy.

Proponowany limit został zaakceptowany przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów, natomiast nie uzyskał aprobaty Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 13:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 308
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji