UCHWAŁA NR 119/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

UCHWAŁA NR 119/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku


w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§1
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) żłobku, klubie dziecięcym lub dziennym opiekunie – należy przez to
rozumieć żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna utworzonych
i prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),
2) formie opieki nad dzieckiem do lat 3 – należy przez to rozumieć żłobek,
klub dziecięcy lub dziennego opiekuna utworzonych i prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),
3)przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole prowadzone lub dotowane przez Gminę Miasto Płock na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
4)rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego oraz inną osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
5)minimalnym wynagrodzeniu za pracę - należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
§2
1.Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka:
1)w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2)w żłobku w wymiarze powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3)w klubie dziecięcym w wymiarze do 5 godzin dziennie w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
4)u dziennego opiekuna w wymiarze:
a) do 5 godzin dziennie w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) powyżej 5 godzin dziennie do 8 godzin dziennie w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) powyżej 8 godzin dziennie do 10 godzin dziennie w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2.Opłaty, o których mowa w ust. 1, są ustalone za pobyt dziecka w dni robocze miesiąca. Za pobyt dziecka w pozostałe dni miesiąca, o ile forma opieki nad dzieckiem do lat 3 jest w te dni organizowana, ustala się dodatkową opłatę
w wysokości odpowiednio 20% opłat wymienionych w ust. 1 za każdy taki dzień.
3.Ustala się maksymalną dzienną opłatę za żywienie w wysokości 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§3
1.W przypadku odpłatnego korzystania przez dwoje dzieci z tej samej rodziny z formy opieki nad dzieckiem do lat 3 lub przedszkola (przedszkoli), ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za pobyt dziecka, o której mowa w §2 ust. 1 z 20% zniżką.
2.W przypadku odpłatnego korzystania przez więcej niż dwoje dzieci z tej samej rodziny z formy opieki nad dzieckiem do lat 3 lub przedszkola (przedszkoli), ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za pobyt dziecka, o której mowa w §2 ust. 1 z 30% zniżką.
3.Zniżek, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się w przypadkach, w których rodzic ponosi opłaty wyłącznie za dodatkowe zajęcia organizowane na jego zlecenie, za wyżywienie lub za korzystanie z form opieki nad dzieckiem do lat 3 w dni wolne od pracy.

§4
1.W przypadku, gdy z formy opieki nad dzieckiem do lat 3 korzysta dziecko
z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w §2 ust.1 z 30% zniżką.
2.Podstawą obniżenia opłat, o których mowa w ust. 1, jest przedłożenie osobie upoważnionej decyzji lub zaświadczenia o otrzymanym zasiłku, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
§5
1.Opłaty, o których mowa w §2-4 naliczane są w oparciu o deklarację rodziców dotyczącą czasu pobytu dziecka w wybranej formie opieki nad dzieckiem do lat 3 i podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.
2.W przypadku wystąpienia zbiegu okoliczności uprawniających do zniżek z §3  i §4, zniżki te są sumowane.
3.W przypadku zapisania dziecka do jednej z form opieki nad dzieckiem do lat 3 na niepełny miesiąc, opłaty, o których mowa w §2 ust. 1, liczone są proporcjonalnie do miesięcznej liczby dni roboczych tej formy opieki.
4.Opłaty, o których mowa w §2-4 nie obejmują opłat za korzystanie z posiłków, które ustala się według odrębnych przepisów.

§6
Traci moc uchwała Nr 835/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia odpłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Płock zmieniona uchwałą Nr 899/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 r.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 dnia miesiąca następującego po wejściu w życie uchwały.

 

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 080
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji