Uchwała Nr 766/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul.Zgodnej oznaczonej jako działka nr ewid. 1672.

Uchwała Nr 766/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul.Zgodnej oznaczonej jako działka  nr ewid. 1672.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: Dz.U z 2002r, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,     Nr 113 poz. 984:Nr 153, poz.1271: Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r,Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568: Dz.U z 2004r Nr 102  poz.1055, Nr 116 poz.1203) 
- Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na  nabycie przez Gminę Płock nieruchomości  zabudowanej, położonej w Płocku przy ul.Zgodnej, oznaczoną jako działka nr 1672 o pow. 1,4636 ha  w celu realizacji inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi  na osiedlach Borowiczki i Imielnica” .

§ 2.

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§ 3.

Źródło finansowania – Wydatki niewygasające z 2004 roku – Dział 900 Roz 90001 § 6050
Nr zadania  84/WGK.I/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica .


§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


 Nieruchomość położona w Płocku przy ul. Zgodnej – dz.nr 1672 stanowi własność Janiny i Ludwika Jończyk. 
 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwrócił się z wnioskiem o dokonanie wykupu nieruchomości stanowiącej własność Janiny i Ludwika młż. Jończyk  w związku z realizacją celu publicznego pn.:  Zadanie Nr 84/WGK.I/I/G – „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica” (w ramach zadania planowana jest budowa dwóch oczyszczalni ścieków deszczowych zlewni wschodniej – ze zrzutem wód opadowych do rzeki Słupianki i zlewni zachodniej – ze zrzutem wód opadowych do rzeki Rosicy. Planowana jest również budowa ul. Zgodnej wraz z odwodnieniem). Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od  pozyskania tytułu własności przedmiotowej nieruchomości.


Wartość nieruchomości  przekracza kwotę ustaloną dla Prezydenta Miasta Płocka do samodzielnego decydowania w sprawach  nabywania nieruchomości  do zasobu gminnego  wyrażoną w § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka nr 593/XXXII/04 z dn 26 października 2004r w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej trzech lat.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 333
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji