UCHWAŁA NR 41/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

UCHWAŁA NR 41/V/11
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2011 roku


w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z § 2 ust. 2 uchwały Nr 780/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Na przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrano Radnych:
1.  Bożenę Musiał,
2.  Marcina Flakiewicza.

§ 2
Traci moc uchwała Nr 805/LVI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 15 września 2010 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Pożytku Publicznego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Przewodnicząca
                      Rady Miasta Płocka


                       Elżbieta Gapińska

 

 

Uzasadnienie

Przewodniczący Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pismem z dnia 16 grudnia 2010 roku zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miasta Płocka o dokonanie wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miasta Płocka do składu Rady. Przedstawicielami byli Pani Barbara Smardzewska – Czmiel i Pan Jacek Jasion, których mandaty wygasły w związku z zakończeniem kadencji Rady 2006 - 2010.
 Wybór przedstawicieli Rady Miasta odbywa się w drodze uchwały. Prawo zgłaszania kandydatów mają Kluby radnych oraz Przewodnicząca Rady.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 stycznia 2011, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 327
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji