UCHWAŁA NR 613/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do współfinansowania budowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej.

UCHWAŁA NR 613/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do współfinansowania budowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 595) oraz art. 19b pkt. 1) i art. 19d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 ze zmianami: Dz.U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97; Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Nr 182 poz. 1228, Nr 238 poz. 1578, Nr 239 poz. 1589; Dz.U. z 2011 r. Nr 117 poz. 67, Nr 171 poz. 1016,
Nr 207 poz. 1230; Dz.U. z 2012 r. poz. 664, Dz.U. Z 2013 r. poz. 675), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Płock do współfinansowania budowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8. 

§ 2.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Płock na lata 2013-2030 zagwarantować środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych i budowy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8.

§ 3.
Środki finansowe, o których mowa w § 2, nie mogą przekraczać 50 % wartości prac projektowych i budowy.   
§ 4.
Szczegółowe zasady współfinansowania inwestycji i wzajemnych rozliczeń określone zostaną w odrębnych umowach zawartych pomiędzy Gminą Miasto Płock a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Przewodniczący
       Rady Miasta Płocka


       Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 czerwca 2013, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 801
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 26 czerwca 2013, godzina 10:02
  • Historia aktualizacji

  • 26 czerwca 2013, godzina 10:02 Aktualizacja danych