UCHWAŁA NR 92/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 708/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia nazwy stadionu

UCHWAŁA NR 92/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie:  zmiany  Uchwały  Nr  708/XLIII/2014  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia nazwy stadionu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117 poz. 676; Nr 232 poz. 1378) -  Rada  Miasta  Płocka postanawia:

§ 1

W Uchwale Nr 708/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia nazwy stadionu wprowadza się następującą zmianę: 

1)  § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadać nazwę Stadionowi Miejskiemu położonemu przy ul. Sportowej 3 w Płocku (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 203/7, 203/10, 207/1, 203/8, 203/11) – Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego.

Położenie w/w stadionu określa załącznik.”   

      

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

 

 

 

Przewodniczący

                                                                              Rady  Miasta  Płocka

  

 

  Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 405
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji