UCHWAŁA NR 126/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.


UCHWAŁA NR 126/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku  w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.       

Na  podstawie  art. 18  ust. 2 pkt  8  ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230) w związku z art. 19  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku   o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475).
RADA MIASTA PŁOCKA uchwala co następuje:
§1
W Uchwale Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku    w sprawie opłaty targowej   na terenie miasta Płocka ( Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 199 poz. 7418, Nr 218, poz. 9355 i z 2009 roku Nr 127, poz. 3795) wprowadza się następujące zmiany:
1.  W § 3 pkt III po wyrazach „Bielskiej 60” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „Kobylińskiego 13”.
2. W § 3 pkt IV zmienia się stawkę na 150,00 zł.
3. § 4  ust. 2 pkt 1a otrzymuje następujące brzmienie:
a) przy ulicach: Gwardii Ludowej  (dz. 89/1, 84/3), Bielskiej 29, Bielskiej 31, Bielskiej 35, Bielskiej 56, Bielskiej 60, Bielskiej 65, Ostatniej 2A, Rembielińskiego 6B, Kobylińskiego 13 – „Rynex” Spółka z o.o..

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


                                                       Przewodnicząca
                                                         Rady Miasta Płocka

                                                        Elżbieta Gapińska

 


UZASADNIENIE


Zmianę do Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka, zmienionej Uchwałą  Nr 435/XXX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr 543/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku oraz Uchwałą Nr 822/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku wprowadza się na pisemny wniosek Rynex Spółka z o.o..
Z inicjatywą uruchomienia targowiska staroci przy ulicy Kobylińskiego 13 zwrócił się Prezes Zarządu Rynex Sp. z o.o.. Otwarcie ww. targowiska ma na celu pełniejsze wykorzystanie nieruchomości położonej przy ww. ulicy.
Dzięki temu zwiększą się wpływy z tytułu opłaty targowej zasilającej budżet miasta Płocka. 

Rynex Sp. z o.o. będzie inkasentem opłaty targowej na ww. giełdzie.

Ponadto zmienia się stawkę opłaty targowej w innych miejscach sprzedaży niż wymienione w pkt I-III § 3, dla których inkasentem jest Straż Miejska. Zmniejszenie kwoty z 500,00 zł na 50,00 zł podyktowane jest trudnościami         z uiszczeniem tak wysokiej kwoty przez osoby zajmujące się handlem na targowisku. Najczęściej są to rolnicy, osoby, które w ten sposób próbują uzyskać dodatkowe środki na utrzymanie rodziny.

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 453
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji