UCHWAŁA NR 8/III/10 z dnia 22 grudnia 2010
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka

UCHWAŁA NR  8/III/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 grudnia 2010 roku


w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:  Dz.U. z  2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr  106, poz. 675) w  związku z ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz 1458) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz.398, zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 220 , poz. 1721) -  Rada Miasta Płocka ustala:


§ 1
Miesięczne wynagrodzenie Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego  składa się z następujących  składników:
1)wynagrodzenia zasadniczego w wysokości  6.200, 00 złotych miesięcznie,
2)dodatku funkcyjnego w wysokości 2.100,00  złotych,
3)dodatku  za wieloletnią pracę w wysokości  14  % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ze wzrostem o 1 % , zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych,
4)dodatku specjalnego w wysokości  40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 13 grudnia 2010 r.

 

Przewodnicząca
Rady Miasta  Płocka

Elżbieta Gapińska        

 

 

Uzasadnienie

W związku z wyborem Pana Andrzeja Nowakowskiego na Prezydenta Miasta Płocka należy ustalić wynagrodzenie dla Prezydenta.
 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) ustalenie wynagrodzenia wójta/prezydenta należy do wyłącznej właściwości rady  gminy/miasta.
 Zasady wynagradzania prezydenta miasta określa  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz.398, ze  zm.) wydane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz 1458).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 23 grudnia 2010, godzina 17:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 458
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji