UCHWAŁA NR 271/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
w sprawie: utworzenia spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka pod firmą „Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

UCHWAŁA NR   271/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku

 

w sprawie: utworzenia spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka pod firmą
        „Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.         

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 9 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121 poz. 770, Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668 i Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1


Wyrazić zgodę na utworzenie spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka pod firmą „Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku.


§ 2


Wyrazić zgodę na wniesienie na pokrycie kapitału zakładowego Spółki wskazanej w § 1 kwotę
500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).


§ 3


Określić źródło finansowania z Budżetu Miasta Płocka na 2003 r.:
Dział 750 „Administracja Publiczna”
Rozdział 75095 „Pozostała działalność”
§ 6010
Nr zadania 61/PB/I/G: Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.


§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka


§ 5


Uchylić uchwałę nr 1068/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka pod firmą „Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 410
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji