UCHWAŁA NR 476/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 662/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock.

UCHWAŁA NR 476/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: zmiany  Uchwały  Nr 662/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia  19 września 2000 roku w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806,  Dz. U.  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U.     z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261  poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz.U.  z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 r. Nr104 poz. 708 Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz.1061, Dz. U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218)  - Rada  Miasta Płocka  postanawia co następuje:   

§ 1

W Uchwale Rady Miasta Płocka Nr 662/XXXI/00 z dnia 19 września 2000 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock skreśla się w § 1 pkt 5 dotyczący nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kochanowskiego – Bielska, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki  6/2 o pow. 414 m2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

W związku z ustaleniem podjętym na Kolegium Prezydenta Miasta Płocka w dniu  18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania w aport dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kochanowskiego dz. nr 6/2 o pow. 414 m2,  zachodzi konieczność zmiany Uchwały Nr 662/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 08:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 419
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji