Uchwała Nr 786/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: zmian do uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie „zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu”.

Uchwała Nr 786/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie:  zmian do uchwały nr 678/XXXVIII/05  Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie „zasad sprzedaży lokali użytkowych  wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. „o samorządzie gminnym” - tekst jednolity – Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami wynikającymi z Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz.558, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz.1806. Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2004r. Nr 214, poz.1806 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. „o gospodarce nieruchomościami” - tekst jednolity – Dz.U. z 2004r. Nr 261,   poz. 2603 ze zmianą wynikającą z Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782 Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie „zasad sprzedaży lokali użytkowych  wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu” opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr  108 z dnia 14.05.2005r.  poz.3103  dodaje się § 1a o brzmieniu:
„ § 1a. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do wynajmu, w trybie bezprzetargowym, lokali określonych w załączniku Nr 2 „wykaz budynków, w których  prowadzona będzie sprzedaż lokali użytkowych” - na czas określony nie dłuższy  niż  12 miesięcy  – do czasu przygotowania ich do sprzedaży”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

W dniu 22 marca 2005r. Rada Miasta Płocka Uchwałą  Nr 678/XXXVIII/05 przyjęła zasady sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu. W dniu 14 czerwca 2005r. Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 3585 ustalił zasady składania i tryb rozpatrywania wniosków o wykup lokali użytkowych w budynkach Gminy Płock.
Do uruchomienia sprzedaży z zasadami jw potrzebny jest określony czas na przygotowanie nieruchomości. Większość lokali użytkowych znajduje się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których należy prostować udziały w trybie aktu notarialnego. W niektórych nieruchomościach zabudowanych należy wykonać podziały geodezyjne oraz zinwentaryzować budynki.
W tym czasie w nielicznych lokalach użytkowych upływa okres obowiązywania zawartych umów najmu. Wygaśnięcie umowy najmu powoduje, iż lokal staje się pustostanem i tym samym generuje koszty nie przynosząc żadnych dochodów. Aby temu zapobiec proponuje się, żeby zwalniające się w ten sposób  lokale użytkowe wynajmować do chwili sprzedaży.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 511
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:18
  • Historia aktualizacji

  • 03 października 2005, godzina 08:18 Aktualizacja danych