Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 721/XL/05
Zasady udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 721/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

Zasady udzielania dotacji w roku 2005 przez miasto Płock
szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne.

§ 1


Miasto Płock jest zobowiązane do udzielania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom i placówkom wymienionym w art. 80 ust. 2, 3 i 3a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zlokalizowanym w jego granicach z wyłączeniem szkół artystycznych.

§ 2


1 . Dotacja udzielana szkołom publicznym przeznaczona jest na częściowe lub całkowite pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą.
2 . Dotacja udzielana jest w okresach miesięcznych.
3 . Dotacja przysługuje w wysokości odpowiadającej 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w publicznych szkołach tego samego typu prowadzonych przez miasto Płock lub w przypadku nieprowadzenia przez miasto Płock szkoły tego samego typu i rodzaju w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka.
4.  Wysokość miesięcznej dotacji, o której mowa w ust. 2 jest równa sumie iloczynów kwot miesięcznych dotacji na jednego ucznia podanych w ust. 5 pkt. 1- 4  przez odpowiadające im liczby uczniów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który udzielana jest dotacja z zastrzeżeniem ust. 6.
5 . Za podstawę ustalenia wysokości miesięcznej dotacji na jednego ucznia, o której mowa w ust. 4 przyjmuje się iloraz kwoty rocznych wydatków bieżących w roku 2005 przypadających na jednego ucznia w odpowiednich typach szkół prowadzonych przez miasto Płock zgodnie z uchwalonym budżetem miasta na rok 2005 przez liczbę 13:
1)dla publicznych szkół podstawowych kwotę – 305,26 zł;
2)dla publicznych liceów ogólnokształcących kwotę – 312,36 zł;
3)dla publicznych szkół zawodowych kwotę – 295,87 zł;
4)dla publicznych szkół dla dorosłych – 207,11 zł.
6.Wysokość miesięcznej dotacji w marcu  stanowi dwukrotność kwoty określonej w  ust.
4.
7. Dla uczniów niepełnosprawnych do podstawy, o której mowa w ust. 5 dolicza się iloczyn odpowiednich kwot wymienionych w punktach 1-4 i i wag przypisanych rodzajowi niepełnosprawności w algorytmie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz.U. Nr 286, poz. 2878).

§ 3


1 . Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej publiczną szkołę  złożony w Zarządzie Jednostek Oświatowych nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy uzyskania dotacji zawierający:
1)nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej,
2)nazwę i adres podmiotu prowadzącego,
3)typ i rodzaj szkoły lub placówki oświatowej,
4)status szkoły lub placówki oświatowej,
5)numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki oświatowej do ewidencji,
6)numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej,
7)planowaną liczbę uczniów lub wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie styczeń –
– sierpień oraz w okresie wrzesień – grudzień,
8)planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych w szkołach dla młodzieży, z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
9)nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
3 . Rozpoczęcie udzielania dotacji następuje po sprawdzeniu przez Zarząd Jednostek Oświatowych informacji podanych we wniosku.
4 . Zarząd Jednostek Oświatowych  przekazuje dotacje z góry najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca za bieżący miesiąc. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest ustawowo wolny od pracy dotacja może być przekazana w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca.

§ 4


Dotację wstrzymuje się w przypadku nałożenia przez szkołę na rodziców lub opiekunów obowiązku uiszczania opłat (czesnego) za działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą w zakresie ramowych planów nauczania w szkole.


§ 5


1 . Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 3 przekazuje do Zarządu Jednostek Oświatowych rozliczenie otrzymanej dotacji najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca.
Informacja powinna zawierać:
1)rzeczywistą liczbę uczniów w bieżącym miesiącu, przy czym przyjmuje się, że dotacja przysługuje na ucznia, który uczęszczał do szkoły dłużej niż pół miesiąca;
2)planowaną liczbę uczniów na przyszły miesiąc.
2 . W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dotowanie zostaje wstrzymane do czasu dokonania rozliczenia.
3. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę publiczną zobowiązana jest do przekazania do Zarządu Jednostek Oświatowych kopii sprawozdania GUS o liczbie uczniów (symbol – S 02 do S 07) niezwłocznie po jego złożeniu w GUS oraz danych wynikających z art. 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 49, poz. 463).
4. Zarząd Jednostek Oświatowych ma prawo kontroli rzetelności informacji mających wpływ na wysokość  udzielanej dotacji.

§ 6


W przypadku stwierdzenia przekroczenia wielkości dotacji w związku z nierzetelnością udzielania informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 kwoty nadpłaconych dotacji podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 13:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 650
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji