UCHWAŁA NR 835/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości o numerach ewidencyjnych 85/1 i 86 położonych przy ul. Jędrzejewo

UCHWAŁA NR 835/XLIX/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 24 czerwca 2014 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości o numerach ewidencyjnych 85/1 i 86 położonych przy ul. Jędrzejewo o łącznej pow. 1,9798 ha stanowiących własność osób prywatnych na nieruchomość położoną przy ul. Urodzajnej o numerze ewidencyjnym 87/3 o pow. 2,0178 ha stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zamianę prawa własności nieruchomości o numerach ewidencyjnych 85/1 i 86 położonych przy ul. Jędrzejewo o łącznej pow. 1,9798 ha dla których Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00015958/3 stanowiących własność osób prywatnych na nieruchomość położoną przy ul. Urodzajnej o numerze ewidencyjnym 87/3 o pow. 2,0178 ha dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00078906/3 stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Koszty aktu notarialnego obie strony pokryją po połowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący   

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 czerwca 2014, godzina 10:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 761
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji