Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 982/LVIII/06
Tryb prac i procedura uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Załącznik Nr 1

Tryb prac i procedura uchwalania
Budżetu miasta Płocka oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


I. Założenia do projektu budżetu

1.Projekt budżetu miasta Płocka na prawach powiatu przygotowuje Prezydent Miasta uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.


2.Podstawowymi materiałami wyjściowymi do prac nad projektem budżetu są:

a)przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku bieżącym na podstawie wykonania za 3 kwartały bieżącego roku

b)informacja dotycząca przyznanych miastu Płock kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz obowiązujących wpłat na rzecz budżetu państwa na rezerwę subwencji ogólnej


c)prognozowane średnioroczne wskaźniki, a w szczególności:
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych


d)materiały związane z polityką gospodarczą i finansową miasta:
strategia rozwoju miasta
wieloletni plan inwestycyjny
zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz zobowiązań z tytułu zadłużenia miasta
uchwały w sprawie przystąpienia miasta do realizacji programów i projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE
inne obowiązujące w momencie opracowywania budżetu na rok następny

 

II.Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej oraz procedura uchwalania budżetu

1.Prace nad projektem budżetu rozpoczynają się najpóźniej w III kwartale każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.Zasady planowania zadań budżetowych, materiały związane z opracowywaniem projektu budżetu oraz szczegółowy harmonogram działań nad sporządzeniem projektu budżetu dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, miejskich nieoświatowych jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowo – wychowawczych określają Instrukcje planowania zadań budżetowych przyjęte przez Prezydenta Miasta.


3.Na podstawie założeń do projektu budżetu określonych w pkt I ppkt 2 a, c, d Prezydent Miasta do dnia 4 października dokonuje wstępnego podziału środków.

4.Projekt budżetu opracowany jest w oparciu o dokumentację planistyczną poszczególnych zadań wykonaną przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, miejskie nieoświatowe jednostki organizacyjne oraz placówki oświatowo – wychowawcze.

5.Dokumentacja planistyczna oraz informacje dotyczące mienia komunalnego składane są do Skarbnika do dnia 19 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

6.Skarbnik przygotowuje dla Prezydenta Miasta zbiorcze zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków do projektu budżetu do dnia 28 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

7.Prezydent Miasta dokonuje analizy materiału określonego wg ppkt 6. Po dokonaniu analizy potrzeb inwestycyjnych Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej proponuje wykaz wydatków majątkowych uwzględniając w szczególności wytyczne wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego.

8.Na podstawie materiałów, o których mowa wg ppkt 6 Prezydent Miasta wydaje Zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej.

9.Projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań i objaśnieniami zgodnie z punktem III ppkt 4 Prezydent Miasta przedstawia:
-  Radzie Miasta
-  RIO – celem zaopiniowania
w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

10.Termin określony wg ppkt 9 może ulec przesunięciu wynikającemu ze zmian ustawowych.

11.Przewodniczący Rady Miasta przesyła w terminie do 7 dni od terminu określonego w ppkt 9 projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady Miasta.

12.Projekt uchwały budżetowej opiniują Komisje stałe Rady Miasta.

13.Komisje stałe Rady Miasta w terminie do 21 dni od terminu określonego wg ppkt 11 odbywają posiedzenia, na których zgłaszają wnioski oraz formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu.

14.Opinie i wnioski stałych Komisji Rady Miasta przedstawiane są Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, która formułuje zbiorczą opinię o projekcie budżetu.

15.W posiedzeniu Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, na którym opiniowany jest projekt budżetu uczestniczą Przewodniczący wszystkich Komisji stałych lub ich Zastępcy.

16.Komisja Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej przedkłada Prezydentowi Miasta pisemną zbiorczą opinię dotyczącą projektu budżetu wraz z wnioskami nie później niż na 3 dni robocze przed Sesją Rady Miasta.

17.Prezydent Miasta wyraża na piśmie i przedkłada na Sesji Rady Miasta stanowisko w sprawie zgłoszonych do projektu budżetu wniosków i zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

18.Przy sporządzaniu porządku obrad Sesji Rady Miasta, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty:
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
odczytanie wniosków i opinii Komisji stałych,
odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu budżetu wniosków i zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

19.Rada Miasta rozpatruje projekt uchwały budżetowej i uchwala go na sesji, która powinna być zwołana przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego. W przypadku nie uchwalenia budżetu miasta do końca roku poprzedzającego rok budżetowy w okresie od 1 stycznia do dnia uchwalenia budżetu podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

20.Procedurę uchwalania budżetu zamyka przyjęcie przez Radę Miasta uchwały budżetowej na nowy rok.


III.Rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

1)projekt uchwały budżetowej zawiera (zgodnie z art.184 ustawy o finansach publicznych):
a) prognozowane dochody budżetu według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł,
b) wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
- wydatków bieżących, w tym w szczególności:
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
 dotacji
wydatków na obsługę długu miasta
wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto
- wydatków majątkowych
c) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu,
d) przychody i rozchody budżetu miasta,
e) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań miasta,
g) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych,
h) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,
i) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
finansowanie planowanego deficytu budżetu,
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
j) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
k) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych,
l) dochody i wydatki związane  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami
ł) dotacje inne niż określone w punkcie j i k przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań miasta
m) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
n) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych,
o) upoważnienia dla Prezydenta Miasta wynikające z art. 184, ust. 1. pkt 10 Ustawy o finansach publicznych
p) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym upoważnienia  wynikające z art. 184, ust. 2 pkt 1 oraz 188 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych
2)prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
3)informacja o stanie mienia komunalnego (zawierająca dane określone w art. 180 ustawy o finansach publicznych)
4)objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zawierające co najmniej:
omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł z podziałem na dochody gminy i powiatu,
omówienie planowanych wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania gminy i powiatu,
omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie zadaniowym z podziałem na zadania gminy i powiatu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 830
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji