Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 678/XXXVIII/05
Zasady sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 678/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku

Zasady sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu.

§1

1.Przeznacza się do sprzedaży samodzielne lokale użytkowe wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu, zwane dalej lokalami użytkowymi, określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. O przeznaczeniu lokalu użytkowego do sprzedaży decyduje  Prezydent Miasta Płocka na pisemny wniosek najemcy. Prezydent Miasta Płocka może odmówić sprzedaży lokalu, jeśli wymaga tego ważny interes gminy.

§2

1. Sprzedaż odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokali wchodzących w skład nieruchomości wielolokalowej następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

§3

Sprzedaż lokali użytkowych może nastąpić w trybie:
1) bezprzetargowym – na rzecz dotychczasowych najemców lokali, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu,
2) przetargowym:
a) wolne od najmu lokale użytkowe,
b) lokale użytkowe, których dotychczasowi najemcy nie skorzystali z pierwszeństwa w ich nabyciu.

§4

1. Przyznaje się pierwszeństwo  w nabywaniu lokali użytkowych dotychczasowym najemcom lokali położonych w budynkach wymienionych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki:
1) wynajmowali lokal użytkowy w dniu podjęcia niniejszej uchwały,
2) wynajęli lokal użytkowy w trybie przetargu nieograniczonego,
3) prowadzą w danym lokalu działalność gospodarczą zgodną z zawartą umową najmu,
4) na dzień złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 nie zalegają z zapłatą  czynszu za najem oraz  pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu
5 ) nie podnajmowali  lub nie podnajmują całego lokalu podnajemcy.

2.Najemcy, którzy wynajmują więcej niż jeden lokal mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa  tylko w stosunku do jednego lokalu.
3.W razie wątpliwości, w przypadku opisanym w pkt. 2, jeżeli najemca złożył więcej niż jedno oświadczenie, o którym mowa w pkt.4, oświadczenie złożone później uważa się za nieważne.
4.Najemcy chcący skorzystać z pierwszeństwa w nabyciu lokalu zobowiązani są do złożenia
oświadczenia w trybie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania oferty kupna.

§5

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale użytkowe, które:
1) wynajęte zostały na warunkach preferencyjnych partiom politycznym, stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom społecznym, kulturalnym, oświatowo – wychowawczym, szkołom oraz innym podmiotom, w trybie bezprzetargowym za zgodą Rady Miasta Płocka bądź Prezydenta Miasta Płocka,
2) mieszczą się  w schronach.

§6

Warunki zbycia lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego podaje się do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu.

§7

1. Wyceny lokalu użytkowego ustalającej jego wartość dokonuje rzeczoznawca majątkowy wskazany przez Gminę Płock. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości ,podziału geodezyjnego, wykonania inwentaryzacji architektonicznej i uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz  umowy notarialnej ponosi kupujący
2. Poniesione koszty, o których mowa w ust. 1, zostaną doliczone do kwoty należnej do zapłaty z tytułu sprzedaży lokalu.
3. Cenę sprzedaży lokalu użytkowego ustala Prezydent Miasta Płocka na podstawie jego wartości.
4. Przy sprzedaży lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej cenę ustala się w wysokości nie niższej niż jego wartość.
5. Przy sprzedaży lokalu użytkowego w drodze przetargu stosuje się zasady ustalania cen określone w art. 67 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
6. Cena lokalu oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej
7. Cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 10%.

§8

Sprzedaż lokalu użytkowego odbywa się z jednoczesnym oddaniem w wieczyste użytkowanie lub ze sprzedażą udziału z nim związanego w nieruchomości gruntowej.

§9

1. Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w wysokości 25% ceny.
2. W przypadku nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków stawkę procentową pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obniża się o 10%.

§10

1. Ustala się formy zapłaty:
1) zapłata jednorazowa – przy sprzedaży w drodze przetargu lub bezprzetargowej,
2) zapłata ratalna – przy sprzedaży bezprzetargowej.
2. Cena sprzedaży lub pierwsza rata ceny sprzedaży w przypadku sprzedaży ratalnej podlega zapłacie najpóźniej na 2 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność lokalu.
3. W przypadku sprzedaży w systemie ratalnym:
a) ustalona cena sprzedaży - na wniosek nabywcy -  może być rozłożona na równe raty roczne, nie więcej jednak niż na 2 lata,
b) druga rata wraz z oprocentowaniem płatna będzie po upływie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży, z tym że opłata za wieczyste użytkowanie gruntu płatna będzie w terminie do 31 marca następnego roku,
c) kwota pozostająca do spłaty podlega w całości oprocentowaniu w wysokości równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej na dzień dokonania wpłaty pierwszej raty,
d) w przypadku zbycia przez nabywcę na rzecz osób trzecich prawa własności lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią gruntu nabytego na raty, całość nie spłaconej należności wraz z oprocentowaniem podlega natychmiastowej zapłacie,
e) wierzytelności gminy z tytułu rozłożonej na raty ceny sprzedaży podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu na koszt nabywcy. Kupujący ustanawia hipotekę kaucyjną do wysokości 2-krotnej kwoty pozostałej do zapłaty.

§11 

Kaucja wpłacona przez najemcę lokalu zostaje przekazana nabywcy lokalu w ciągu 14 dni od dnia sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży lokalu, po pomniejszeniu jej o należności przysługujące dotychczasowemu Wynajmującemu z tytułu najmu.

§12

1. W przypadku nie skorzystania przez najemcę z pierwszeństwa przy zakupie lokalu, lokal przeznaczany zostaje do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
2. Po wyczerpaniu procedury przetargowej oraz procedury rokowań zakończonych wynikiem negatywnym lokal przeznaczany zostaje do wynajęcia. 

§13

Kolejność sprzedaży lokali w trybie bezprzetargowym oraz w drodze przetargu ustala Prezydent Miasta Płocka w formie Zarządzenia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 11:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 920
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji