Uchwała Nr 616/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku
w sprawie : ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Uchwała Nr 616/XXXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 7 grudnia 2004 roku

w sprawie : ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku  Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 200, poz. 1683, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. Nr 188, poz. 1840; Dz. U. Nr 200, poz. 1953; Dz. U. Nr 203, poz. 1966, zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884; Dz. U. Nr 96, poz. 959; Dz. U. Nr 123, poz. 1291) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( Monitor Polski  Nr  46 z 2004 roku, poz. 794 )

RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje:

§  1

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1.Od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł. od  1m2 powierzchni,
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł.  od 1 ha powierzchni,
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,21 zł.  od  1m2 powierzchni,

2.Od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych  –  0,46 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,98 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  8,37  zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e)pozostałych:
o powierzchni nie przekraczającej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – 3,00 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
o powierzchni  powyżej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  6,01 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. Od budowli – 2% ich wartości.


§ 2


Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.
2. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie ich działalności statutowej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi   w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku .

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 329/XVIII/03  Rady Miasta Płocka z dnia 09 grudnia 2003 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 10 grudnia 2004, godzina 09:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 503
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji