UCHWAŁA NR 56/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka.

 

UCHWAŁA NR 56/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2001 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 223, poz. 498) -  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Delegować Pana Radnego Artura Krasa do Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka.

 

§ 2.

Traci moc uchwała  Nr 608/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

  Przewodniczący                                  Rady Miasta Płocka

 

 Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 10:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 451
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 25 lutego 2015, godzina 10:39
  • Historia aktualizacji

  • 25 lutego 2015, godzina 10:39 Aktualizacja danych