UCHWAŁA NR 582/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 27/3 o pow. 8147 m2 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej.

UCHWAŁA NR 582/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem 99% bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 27/3 o pow. 8147 m2 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241), art. 37 ust. 2 pkt. 2 i art. 68 pkt 1 ust. 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 t.j., Nr 155 poz. 1043) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 27/3 o powierzchni 8147 m2 położonej w Płocku przy ul. Bielskiej stanowiącej własność Gminy Miasto - Płock na rzecz Województwa Mazowieckiego z zastosowaniem 99% bonifikaty od jej wartości, z przeznaczeniem na funkcjonowanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ i lądowisko dla śmigłowców.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Przewodniczący
          Rady Miasta Płocka


            Artur Jaroszewski


      

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 730
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji