UCHWAŁA Nr 567/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku
w sprawie stawek czynszu regulowanego za l m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla zasobów mieszkaniowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o. w Płocku.

UCHWAŁA Nr 567/XXIX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie stawek czynszu regulowanego za l m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla zasobów mieszkaniowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Spółka z o.o. w Płocku.

 Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1070 z 2001r Nr. 4, poz. 27 , Nr. 16, poz. 167, Nr. 154, poz. 1800, z 2002r. Nr. 25, poz.253, Nr. 153, poz. 1271, Nr. 216, poz. 1824, Nr. 240, poz. 2058, oraz z 2003r. Nr. 65, poz. 594, z 2004 Nr 141 poz. 1492, Nr 146 poz. 1546 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. l i ust. 2 oraz art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr. 23, poz. 220, Nr. 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984; Nr.l53, poz. 1271, Nr. 214, poz. 1806, z 2003r. Nr. 80, poz. 717, Nr. 162, poz. 1568, z 2004r.Nr. 102, poz. 1055, Nr. 116, póz. 1203 ), art. 29 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 71, poz. 733 z 2001r oraz z 2002r. Nr. 113, poz. 984, Nr. 168, poz. 1383, z 2003r. Nr. 113, poz. 1069, z 2004r. Nr. 116, poz. 1203), Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1


Ustalić stawkę czynszu regulowanego powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla zasobów mieszkaniowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej — TBS Spółka z o.o. w Płocku budowanych we współpracy z Krajowym Funduszem Mieszkaniowym w wysokości 7,49 złotych za 1 m2.

§ 2


Wysokość stawki czynszu, o której mowa w § l Uchwały dotyczy budynków przekazywanych do zasiedlenia w okresie obowiązywania Uchwały.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4


Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 07 września 2004, godzina 12:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 527
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji