Uchwała Nr 736/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania.

Uchwała Nr 736/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania.

Na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, Nr 74 poz. 786, Nr 154 poz. 1802, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 57 poz. 507, z 2004 r. Nr 25 poz. 219), art. 22 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 47 poz. 544, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188, z 2004 r. Nr 25 poz. 219) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 i art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547) oraz Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 92 poz. 767) i Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 92 poz. 766) – Rada Miasta Płocka, uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że dotychczasowe obwody głosowania utworzone zgodnie z uchwałą Nr 809/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania (zmienioną uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 638/XXIX/00  z dnia 18 sierpnia 2000 roku, Nr 879/XLIII/01 z dnia 20 lipca 2001 roku, Nr 1109/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku i Nr 478/XXIV/04  z dnia 20 kwietnia 2004 roku), będą obwodami do głosowania w celu przeprowadzenia w 2005 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

W obwodach głosowania, o których mowa w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1.w obwodzie nr 55
a) wykreślić „Plac Marcelego Nowotki”,
b) wykreślić ulicę „Ignacego Jana Paderewskiego”
c) dopisać „Pasaż Ignacego Jana Paderewskiego”,
d) wykreślić ulicę „Związku Młodzieży Polskiej”,
e) dopisać ulicę „Gen. Grzmot – Skotnickiego”,
2.w obwodzie nr 62 dopisać ulicę „ Michała Ciechomskiego”,
3.obwód nr 50 podzielić na dwa obwody:
a) w obwodzie nr 50 pozostawić ulicę Armii Krajowej
b) w nowym obwodzie nr 65 wpisać pozostałe ulice  – Bliska, Boryszewska,
    Hubalczyków, Walecznych, Wyszogrodzka (nr nieparzyste od Granicznej do Armii Krajowej),
    Urodzajna, Zbożowa, Żyzna,
4.obwód nr 56 podzielić na dwa obwody:
a) w obwodzie nr 56 pozostawić Aleję Jana Pawła II ( nr nieparzyste od 29 do końca),
b) w nowym obwodzie nr 66 wpisać Aleję Jana Pawła II (nr parzyste od 72 do końca).

§ 3.

Tworzy się następujące obwody odrębne:
1.obwód odrębny – Szpital Miejski im. Świętej Trójcy w Płocku,
2.obwód odrębny – Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka w Płocku,
3.obwód odrębny – Zakład Karny w Płocku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

 Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i art.22 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej głosowanie w wyborach przeprowadza się na podstawie przepisów  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w obwodach stałych i obwodach odrębnych (zamkniętych).
 Na podstawie w/w przepisów stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.
Zmiany podane w uchwale wynikają z:
nadania nazw nowopowstałym ulicom,
zmiany nazw ulic istniejących,
przekroczenia ustawowej liczby mieszkańców (obwód nr 50 – 3266 i obwód nr 56 – 3052).

 Obwód głosowania nr 50 dzieli się na dwa obwody i tak:
w obwodzie nr 50 pozostawia się ulicę Armii Krajowej z liczbą mieszkańców 1264,
 pozostałe ulice: Bliska, Boryszewska, Hubalczyków, Walecznych, Wyszogrodzka (nr nieparzyste od Granicznej do Armii Krajowej), Urodzajna, Zbożowa, Żyzna z łączną liczbą mieszkańców 2002 przenosi się do nowoutworzonego obwodu nr 65,

 Obwód głosowania nr 56 dzieli się na dwa obwody i tak:
w obwodzie nr 56 pozostawia Aleję Jana Pawła II (nr nieparzyste od 29 do końca) z łączną liczbą mieszkańców 2221,
Aleję Jana Pawła II (nr parzyste od 72 do końca) z łączną liczbą mieszkańców 831 przenosi się do nowoutworzonego obwodu nr 66.
 Zmiany w podziale miasta na obwody głosowania dokonuje Rady Miasta Płocka w formie uchwały.  Ponieważ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wydali postanowienia o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanie zmian musi odbyć się do 11 sierpnia 2005 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji