Uchwała Nr 452/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Bożeny Gołębiewskiej i Marii Borowskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Uchwała Nr 452/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Bożeny Gołębiewskiej i Marii Borowskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804; z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 01 października 2003r. przez Bożenę Gołębiewską i Marię Borowską, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący braku zgody na przeznaczenie działki o nr ew. 604 pod funkcję zieleni urządzonej, oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 6ZP oraz zieleni naturalnej, oznaczonej symbolem 7ZN i przeznaczenie jej pod zabudowę mieszkaniową – odrzucić częściowo.

§ 2


1.W projekcie planu dokonać zmian polegających na przeznaczeniu południowo-zachodniej części działki o nr ew. 604 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (od ulicy Czwartaków do granic Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru rzeki Rosicy), 
2.Dla pozostałej części działki o nr ew. 604 pozostawić dotychczasowe przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną i zieleń naturalną,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.

W dniu 01.10.2003r. Bożena Gołębiewska i Maria Borowska złożyły do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako zarzut do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
W przedmiotowym piśmie nie wyrażają zgody na przeznaczenie działki o nr ew. 604, której są właścicielkami pod zieleń, proponując przeznaczenie jej pod zabudowę mieszkaniową.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut i Zarządzeniem
Nr 964/2003 z dnia 28 listopada 2003r. postanowił o jego częściowym uwzględnieniu, poprzez przeznaczenie południowo-zachodniej części przedmiotowej działki pod zabudowę mieszkaniową. 
Dla pozostałej części działki wchodzącej w skład Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru rzeki Rosicy w Płocku, utworzonego uchwałą nr 998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29.01.2002 r. pozostawia się dotychczasowe przeznaczenie. Zieleń towarzysząca rzece Rosicy wraz z zielenią w jarze cieku Małej Rosicy łączące się na południu osiedla, tworzą system ekologiczny, który winien podlegać bezwzględnej ochronie. Odpowiednie zagospodarowanie tych terenów (m.in. wyznaczenie ciągu spacerowego prowadzonego na koronie skarpy jaru Rosicy łączącego się z ciągami na kierunku wschód-zachód) zapewnia łatwą dostępność mieszkańcom osiedli Podolszyce Północ i Podolszyce Południe do terenów umożliwiających wypoczynek i znacząco wpływających na jakość ich życia.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że zarzut winien być odrzucony w części.

Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszące zarzut mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-013 Warszawa ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 091
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji