Uchwała Nr 842/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Uchwała Nr 842/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków  z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Na podstawie art. 10 ust.1 art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 ,poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz..984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ,Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,  Nr 175, poz. 1457) i art.13 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz.1606 )-  Rada  Miasta Płocka uchwala:

§ 1

W uchwale Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków  z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zmienić nazwę projektu na  „Wypracowanie i wdrożenie  innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”

§ 2

W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie .

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady  Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Zmiana nazwy projektu następuje w  związku z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika nr GW/745-8/04/05 uzasadniającym  jej dokonanie dla celów lepszej identyfikacji projektu.
Zmiana tytułu nie zmienia założeń projektu, ani zakresu prac wykonywanych w związku z jego realizacją.
Zakładany czas trwania projektu 2006-2009 rok.
Szacunkowy  koszt  projektu  wynosi  ok.  22.267.520,00 PLN  (kwota  zdefiniowana  w  projekcie porozumienia).
Przewidywany  udział  środków  z  Powiatowego  Funduszu  Gospodark i Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z projektem porozumienia,   wynosi:
w 2007 roku -  200.000,00 zł,
w 2008 roku – 285.000,00 zł;
w 2009 roku – 115.000,00 zł

Celem projektu jest :
- wypracowanie   standardów   technicznych,  kompetencyjnych  i  organizacyjnych  w  zakresie funkcjonowania polskiej służby geodezyjnej i kartograficznej;
- zapewnienie   wiarygodnych  i   aktualnych  danych   georeferencyjnych   stanowiących  część infrastruktury   informacji przestrzennych  budowanej zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej;
- zapewnienie  powszechnego  dostępu  do  danych  i  usług  wykonywanych  przez  geodezyjną administrację publiczną z wykorzystaniem Internetu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 12:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 283
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji