UCHWAŁA NR 386/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 386/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:
1) zawarcie przez Miasto Płock – Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych,
2) zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt 1, środków w wysokości:
a) w 2008 roku – 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych,
b) w 2009 roku – 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych,
c) w 2010 roku – 27.500,00 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) złotych.

§ 2

Źródło finansowania: plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2008, 2009 i 2010.

§ 3

Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku umowy dotyczącej świadczenia usług telekomunikacyjnych na okres przekraczający rok budżetowy konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązania oraz okres na jaki ma być zaciągane. Zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umowy wynosi: 2.500,00 zł. - w 2008 roku,  30.000,00 zł. - w 2009 roku oraz 27.500,00 zł. - w 2010 roku. Źródłem finansowania ww. zadania w 2008 roku jest bieżący plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku, natomiast źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania w latach 2009 i 2010 są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 06 października 2008, godzina 08:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 362
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji