UCHWAŁA NR 74/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

UCHWAŁA NR 74/VI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1, art. 5a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13  pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 267, poz. 2253, Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050, Nr 220, poz. 1600)  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Płocka w sprawie zmiany granic Miasta Płocka poprzez włączenie części działek z terenu obrębu ewidencyjnego PGR Gulczewo i części działek (drugie pasmo ul. Wyszogrodzkiej) z obrębu Gulczewo Kolonia Gmina Słupno.
2. Ustala się następującą treść pytania w przedmiocie konsultowanej sprawy: „Czy jesteś za zmianą granic administracyjnych Miasta Płocka, polegającą na włączeniu działek z terenu PGR Gulczewo i części działek (drugie pasmo ul. Wyszogrodzkiej) z obrębu Gulczewo Kolonia Gmina Słupno?”
3.  Szczegółowy wykaz działek podlegających włączeniu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§2

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie Miasta Płocka,
które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

§3

Konsultacje przeprowadza się na zebraniach mieszkańców Miasta Płocka.

§4

1. W czasie zebrania mieszkańcy winni zostać wyczerpująco poinformowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji, a następnie po dyskusji, w ramach której winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia, mogą wyrazić swoją opinię.
2. Wyrażenie opinii polegać będzie na złożeniu własnoręcznego podpisu w odpowiedniej rubryce „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuje się”, na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji, skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji określi Prezydent Miasta Płocka.

§6

1.  Zebrania w celu przeprowadzenia konsultacji zwołuje Prezydent Miasta Płocka
2. Ogłoszenie o zebraniu winno być dokonane poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka, w siedzibach Rad Osiedlowych, na słupach ogłoszeniowych oraz w prasie lokalnej.

§7

Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Płocka złoży Radzie Miasta Płocka sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga                         

 


Uzasadnienie

Zmiany granic gmin, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dokonuje Rada Ministrów stosownym rozporządzeniem. Wydanie rozporządzenia wymaga wniosku rady gminy, poprzedzonego przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z art. 5 a, ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym określa rada gminy.
Przyłączenie części obrębu PGR Gulczewo i części działek z obrębu Gulczewo Kolonia do terenu miasta Płocka będzie w okresie perspektywicznym zabezpieczało rozwój zabudowy miejskiej o charakterze mieszkaniowym w  kierunku wschodnim oraz umożliwi budowę drugiego pasma ul. Wyszogrodzkiej pomiędzy osiedlem Podolszyce Północ a skrzyżowaniem ul. Wyszogrodzkiej i Harcerskiej w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 01 marca 2007, godzina 12:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 487
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji