UCHWAŁA NR 470/XXXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 roku
w sprawie: rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 470/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie:  rozbudowy systemu monitoringu  wizyjnego miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9 e, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 173 poz.1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 )  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W celu podniesienia poziomu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokonuje się rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, polegającej na:
1. budowie punktów kamerowych;
2. organizacji centrum monitoringu wizyjnego w obiekcie Komisariatu Policji, przy ul. Armii Krajowej 62.

§ 2
Ustala się formułę pozyskania sprzętu wizyjnego dla punktów kamerowych i centrum monitoringu wizyjnego poprzez jego dzierżawę w okresie nie dłuższym niż 10 lat.

§ 3
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Płocka do corocznego umieszczania w budżecie miasta niezbędnych środków finansowych na pokrycie kosztów dzierżawy.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Traci moc uchwała Nr 999/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku w sprawie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

Obecnie funkcjonujący system w swym zasięgu ogranicza się do staromiejskiej części miasta, dróg wylotowych i głównych skrzyżowań, natomiast nie obejmuje nowo powstałych galerii handlowych, modernizowanych ciągów pieszych, terenów rekreacyjnych, planowanych obwodnic, czy planowanej do realizacji w najbliższym czasie linii tramwajowej. Pomija również strefy intensywnej zabudowy mieszkaniowej, planowanych do budowy obiektów sportowych, czy w końcu,  bardzo często dewastowanych przystanków komunikacji miejskiej.
Proponowana Uchwała Rady Miasta Płocka otwiera możliwość czasowego wyprzedzania prac planistycznych dotyczących rozbudowy systemu monitoringu w stosunku do inwestycji miejskich i równoległej realizacji w trakcie powstawania nowych obiektów. Wpłynie również na obniżenie kosztów eksploatacyjnych systemu, poprzez wydłużenie czasu eksploatacji sprzętu – przynajmniej na sześć lat – zwłaszcza, że proces przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z systemem to minimum 18-24 miesiące.
Istotnym elementem sprawy, związanym z rozbudową monitoringu wizyjnego miasta, jest utworzenie nowego centrum monitoringu, które obsługiwałoby nowo tworzone punkty kamerowe.
Aktualnie funkcjonujące Centrum, z uwagi na swoją powierzchnię oraz nasycenie sprzętem elektronicznym i wizyjnym, nie jest w stanie pomieścić nowych urządzeń i nie można w nim utworzyć nowych stanowisk obsługowych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 27 lutego 2009, godzina 08:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 293
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji