Uchwała Nr 704/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie zwolnienia z opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w mieście Płocku.

Uchwała Nr 704/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie zwolnienia z opłat z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w mieście Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, Dz.U. z 2003r. Nr 51, poz. 804, Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, Dz.U. Z 2004r. Nr 92, poz. 980, Nr 92 poz.884, Nr 96, poz. 959, Nr 123 poz. 1291) i art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku  Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 z 1999r. poz. 1178 ze zm. Dz. U. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, z 2002r. Nr 1, poz. 2, z 2002r. Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125, z 2004r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870) w związku z art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1808)  - Rada Miasta Płocka uchwala:

§ 1.

Zwalnia się z opłat, o których mowa w art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej, w okresie od dnia wejścia w życie Uchwały do dnia  31 grudnia 2005 roku, osoby dokonujące:
1)zgłoszenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na terenie Miasta Płocka,
2)zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na terenie Miasta Płocka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Jednym z nielicznych instrumentów jaki znajduje się w rękach samorządu a może być narzędziem stymulowania rozwoju gospodarczego jest możliwość zniesienia opłaty administracyjnej z tytułu rejestracji działalności gospodarczej lub zmiany wpisu do ewidencji.

Wedle danych Oddziału Ewidencji Działalności Gospodarczej ilość podmiotów dokonujących rejestracji działalności gospodarczej na terenie Gminy Płock systematycznie spada.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwuje się gwałtowny spadek ilości nowych wpisów w stosunku do wykreśleń, co jest szczególnie widoczne na przestrzeni lat 2002/2004. Rok 2003 w stosunku do 2002 wskazuje na 10% spadek ilości rejestrowanych działalności, podczas gdy statystyka za rok 2004 pokazuje już 40% spadek w stosunku do roku ubiegłego.

Z punktu widzenia wpływów do budżetu za rok 2004 to kwota rzędu 102.500,00 PLN. Porównanie w stosunku do największej ilości nowych wpisów, a tym samym najwyższych wpływów z tego tytułu pokazuje, iż kwota o jaką już pomniejszyły się wpływy to blisko połowa wpływów za rok poprzedni.

Natomiast z punktu widzenia interesów miasta ważniejszym czynnikiem od kwoty pozyskanej do budżetu z tytułu wpisu jest wzrost liczby rejestrowanych podmiotów oraz co ważne, powstawanie nowych w miejsce działalności wyrejestrowanych. Warto podkreślić, iż podatki podmiotów gospodarczych zależą od miejsca wpisu do ewidencji i to właśnie ten element powinien stanowić strategiczny cel finansowy gminy.

Ponadto podjęcie tego typu działań będzie z całą pewnością skutkować zwiększeniem samozatrudnienia wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, a co za tym idzie tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie miasta Płocka.

Mając na względzie powyższe przesłanki zwolnienie od opłat z tytułu wpisu bądź zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinny mieć charakter stały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 12:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 241
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji