UCHWAŁA NR 45/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 45/IV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie zwolnienia z opłat wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80, poz. 717    i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337), art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125, z 2004r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) w związku z art. 66 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 Nr 225, poz. 1636) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, Nr 267, poz. 2253 i z 2006 r. Nr 73, poz. 501 i Nr 104, poz. 708) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się od opłat wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta Płocka oraz wnioski dotyczące zmiany wpisu w tej ewidencji - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 15:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 580
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji