UCHWAŁA NR 1006/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku do programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1 – Seminaria kontaktowe

UCHWAŁA NR 1006/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku do programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1 – Seminaria kontaktowe


Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128) oraz art. 5 ust.1 pkt2/ i ust.3 pkt.4/  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Dz.U. Nr 45, poz. 319, Dz.U. Nr 104, poz. 708)w związku z art. 4 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. 03.203.1966; 2006.01.01.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104 oraz z 2006 roku Nr 144, poz. 1043)- Rada Miasta Płocka uchwala co następuje :

§1

Wyraża się  zgodę na:
1) zawarcie umowy na realizację projektu Programu Socrates – Comenius pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates a Gminą Płock finansowanego ze środków Unii Europejskiej,

2) przyjęcie środków finansowych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Socrates dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku – Beneficjenta Programu Comenius na udział w seminarium kontaktowym w Danii w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja1.

§2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates na przyjęcie środków , o których mowa w § 1 uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Szkoła Podstawowa Nr 18 w Płocku, dla której Gmina Płock jest organem prowadzącym, stara się o udział w seminarium kontaktowym w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Akcja 1. Głównym celem udziału w seminarium jest nawiązanie współpracy partnerskiej z innymi europejskimi szkołami, zmierzającej do opracowania i realizacji trzyletniego projektu szkolnego w ramach akcji Socrates-Comenius.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa Programu Socrates przekaże środki finansowe na udział przedstawiciela Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku - Beneficjenta Programu Socrates-Comenius  w seminarium kontaktowym w Danii w dniach 02.11-05.11.2006 w kwocie nie większej niż 1000 EURO.
Warunkiem przekazania środków finansowych Szkole Podstawowej Nr 18 w Płocku jest podpisanie umowy finansowej przez Prezydenta Miasta Płocka (jako przedstawiciela organu prowadzącego szkołę) z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates. 
Podjęcie niniejszej uchwały należy do kompetencji rady gminy i jest realizacją wymogu ustawowego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 29 września 2006, godzina 08:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 425
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji