UCHWAŁA NR 763/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze.

UCHWAŁA NR 763/XLV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 marca 2014 roku

 

w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze.

 

Na podstawie art. 419 § 1 i art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529) i uchwały Nr 475/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. W uchwale Nr 475/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze wprowadza się następujące zmiany:

w okręgu wyborczym nr 1 – dopisać ul. św. Jerzego,

w okręgu wyborczym nr 2 – dopisać ul. Fabryki Maszyn Żniwnych i ul. Józefa Oksińskiego,

w okręgu wyborczym nr 3 – dopisać ul. Themersonów i ul. Franciszka Dorobka

2. Załącznik do uchwały  Nr 475/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału miasta Płocka na okręgi wyborcze otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się ją do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

     Przewodniczący 

           Rady Miasta Płocka

 

 

            Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 26 marca 2014, godzina 14:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 100
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji