UCHWAŁA NR 239/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR 239/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52. poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,             Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016)
RADA MIASTA PŁOCKA uchwala co następuje:

§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł. od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,32 zł.
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł. od 1 m2 powierzchni,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,53 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,23 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych:
- o powierzchni nie przekraczającej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,44 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- o powierzchni powyżej 12 m2, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,88 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3. Od budowli – 2% ich wartości.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą  od 1 stycznia 2012 roku.


§ 4
Traci moc Uchwała Nr 821/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

               Wiceprzewodniczący
                          Rady Miasta Płocka

                   Artur Jaroszewski

 

 

UZASADNIENIE


do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku  od nieruchomości.


Uprawnienia Rady Gminy do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wynikają z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ). Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku                     do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy ds. finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy.
Na rok 2012 maksymalne stawki podatkowe wzrosły przeciętnie o 4,20% w porównaniu                do roku ubiegłego. W związku z powyższym proponuje się przyjąć je w określonych przez Ministra Finansów wysokościach, dokonując zmniejszenia stawek w następujących pozycjach:
pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,25 zł.  od  1 m2 powierzchni (stawka maksymalna wynosi 0,43 zł. od 1 m2),
budynków mieszkalnych  –  0,53 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (stawka maksymalna wynosi 0,70 zł. od 1 m2),
od budynków pozostałych o powierzchni nie przekraczającej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  –  3,59 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej (stawka maksymalna wynosi 7,36 zł. od 1 m2),
od budynków pozostałych o powierzchni  powyżej 12 m2,  w tym zajętych                       na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  7,17 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (stawka maksymalna wynosi 7,36 zł. od 1 m2)

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 286
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji