UCHWAŁA NR 495/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zakwalifikowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA NR 495/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku


w sprawie: przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zakwalifikowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz 1458) art. 4 ust. 1 pkt 1oraz art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458) art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 4, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419 oraz z 2009 Nr 1 poz. 2) w związku z  art. 1, art. 5 ust. 5a, art. 71b, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) w związku z Uchwałą Nr 376/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się do realizacji projekt nr POKL.09.02.00-14-020/08 pt. „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku”, zakwalifikowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

2. Beneficjentem dla projektu jest Gmina - Miasto Płock, a realizatorem Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Płocku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2, z siedzibą przy ul. Lasockiego 14.

§2

Wyraża się zgodę na finansowanie projektu opisanego w §1 z Budżetów Miasta Płocka na lata 2009-2012 do wysokości udziału własnego (13.44% ogólnej wartości projektu) wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu          - 1.094.449,00  PLN brutto
Przyznana kwota dofinansowania (z EFS)      -    947.384,25  PLN brutto
Wkład własny             -    147.064,75  PLN brutto

§ 3

Określa się źródło finansowania projektu: Dział 854 Rozdział 85403, plany finansowe na lata 2009-2012 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku.  85403

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie


  Szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega jakością od szkolnictwa ogólnego i przez to cieszy się mniejszym zainteresowaniem uczniów. W tym kontekście niezbędne jest stałe zwiększanie potencjału dydaktycznego szkół zawodowych w Gminie - Miasto Płock i propagowanie korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia. Potencjał ten zwiększany jest m.in. poprzez realizację programów zajęć dydaktycznych, wyrównawczych oraz specjalistycznych wspierających i zachęcających młodzież do kształcenia, jednocześnie dostosowujących umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie pracodawców w proces nauczania. Modernizacja szkolnictwa zawodowego obejmuje także programy doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.
 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła w lutym 2008 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
 Przygotowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 Specjalnych w Płocku projekt „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku” zakłada podjęcie działań przyczyniających się do wzrostu jakości kształcenia zawodowego uczniów na kierunkach istniejących, a przez to dostosowanie oferty kształcenia do lokalnego i regionalnego rynku pracy, a tym samym do podniesienia zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
 W ramach przedmiotowego projektu realizator z ramienia Gminy Miasta Płock – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Płocku – zaplanował następujące działania:
- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych intelektualnie,
- uświadomienie zagrożeń związanych z przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji uczniów,
- zwiększenie zdawalności egzaminów zewnętrznych,
- wzmocnienie kompetencji kluczowych w trakcie procesu kształcenia,
- wzmacnianie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez organizację praktyk zawodowych przy współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.
 Projekt przeszedł etap oceny formalnej, w ramach I i II posiedzenia Komisji Oceny Projektów uzyskał wysoką czwartą pozycję - 101 punktów oraz został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Proponowana kwota dofinansowania 947.384,25 PLN brutto.
W przypadku gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego, a projekt jest realizowany przez samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niezbędne jest podjęcie uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego dysponującego budżetem wnioskodawcy, zatwierdzająca projekt do realizacji. Beneficjentem Projektu jest Gmina - Miasto Płock, realizatorem – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Płocku. A zatem podjęcie uchwały jest warunkiem niezbędnym do otrzymania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 13:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 311
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji