Uchwała Nr 661/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na 2006 rok, niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006.

Uchwała Nr 661/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na 2006 rok, niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142  poz. 1591,Dz. U z 2002 roku  Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 8 lit. e w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291) oraz Uchwały Nr 919/XLV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2001 roku  w sprawie przyjęcia zadania pn. „Budowa II przeprawy mostowej dla miasta Płocka wraz z drogami dojazdowymi” jako inwestycji strategicznej dla miasta Płocka przewidzianej do realizacji w latach 2001 – 2009, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Przyjąć do realizacji projekt inwestycyjny pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”  o wartości 131.291.370,00 zł oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji przedmiotowej inwestycji zabezpieczyć środki finansowe, na pokrycie wkładu własnego wnioskodawcy, niezbędne dla realizacji projektu w związku z przyznaniem decyzją Ministra Infrastruktury nr 15/04 z dnia 29.12.2004 roku dofinansowania przedmiotowego projektu o numerze SPOT/2.2/45/04 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006.

§ 2

Przyjąć następujące źródła i wartości finansowania udziału własnego wnioskodawcy projektu określonego w § 1;
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka w 2006

Kwota łączna: 18 696 993,65 zł., w tym:
14 250418,65 zł. – obligatoryjny wkład własny wnioskodawcy na realizację projektu
4 446 575,00 zł. – koszty niekwalifikowane projektu, niezbędne do jego realizacji

§ 3

Traci moc uchwała Nr 585/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zabezpieczenia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych dla realizacji projektów pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap II. Budowa odcinka IV i V” zgłoszonych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2005 – 2006.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 237
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji