UCHWAŁA NR 577/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Płocku i nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR 577/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Płocku i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675, z 2011r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887 i nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240, ze zmianami: Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578 i nr 257, poz.1726, z 2011r. nr 185, poz. 1092, nr 201, poz.1183, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429 i nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235, ze zmianami: Dz.U. z 2011 r. nr 131, poz. 764 i nr 171, poz. 1016) –  uchwala się co następuje:

§ 1
1. Tworzy się jednostkę organizacyjną o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Płocku, zwaną dalej „Żłobkiem” i nadaje się jej statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Żłobek prowadzić będzie działalność w formie jednostki budżetowej Gminy – Miasto Płock.
3. Siedzibą Żłobka jest miasto Płock.
§ 2
Wyposażenie Żłobka zostanie sfinansowane ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Płocka na rok 2013.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
                                                                               
                   Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka

 Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 06 maja 2013, godzina 12:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 449
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji