UCHWAŁA NR 48/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA NR 48/IV/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z 2013 r.  poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) RADA MIASTA PŁOCKA uchwala co następuje: 

 

§ 1.

W Uchwale Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Mazow.  z 2007 r. Nr 260, poz. 8433, z 2009 r. Nr 205, poz. 6032, z 2014 poz. 3616) wprowadza się następującą zmianę:

 

§ 5 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 5. Nie pobiera się opłaty od posiadania psów za psy nabyte z płockiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.” 

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 380
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 28 stycznia 2015, godzina 14:36
  • Historia aktualizacji

  • 28 stycznia 2015, godzina 14:36 Aktualizacja danych