UCHWAŁA NR 329/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

UCHWAŁA NR 329/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie : ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym         ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku  Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy       z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r., poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 200, poz. 1683, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach         i opłatach lokalnych ( Monitor Polski Nr 51 z 2003 roku, poz. 804 ) RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1.Od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł. od  1m2 powierzchni,
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,41 zł.         od 1 ha powierzchni,
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,20 zł.  od  1m2 powierzchni,

2.Od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych  –  0,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,42 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  8,11  zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e)pozostałych:
od budynków gospodarczych o powierzchni nie przekraczającej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – 2,91 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
od pozostałych budynków o powierzchni  powyżej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  5,82 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli – 2% ich wartości.


§ 2


Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1.budynki lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu.
2.nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w zakresie ich działalności statutowej.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi   w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku .

§  5

Traci moc Uchwała Nr 19/IV/02  Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 10:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 683
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji