UCHWAŁA NR 355/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: ustalenia nazw ulic

UCHWAŁA NR 355/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie:  ustalenia  nazw  ulic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62  poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271;  Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142; Nr 28 poz. 146; Nr 106 poz. 675; Nr 40 poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz. 113; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz. 887), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117 poz. 676)  -  Rada  Miasta  Płocka postanawia:

§ 1
Nadać nazwę nowo powstałym ulicom :
- ul. Wilgi   (prostopadła do ul. Granicznej)
- ul. Zagajnik  (prostopadła do ul. Granicznej)
Położenie w/w ulic określa załącznik nr 1  (numery ewidencyjne działek: 3/4, 13/1, 15/6, 15/9, 15/17 i 15/18)
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.


 

Przewodniczący
Rady  Miasta  Płocka

Artur Jaroszewski

 


UZASADNIENIE

 
 W wyniku podziału nieruchomości na terenie m. Płocka w rejonie ul. Granicznej zachodzi potrzeba nadania nazw nowym ulicom powstałym w wyniku tych podziałów.
Zespół d/s Nazewnictwa Ulic na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2012 r. ustalił nazwy:

ul. Wilgi ( numery ewidencyjne działek: 3/4, 13/1, 15/6, 15/18 ).
ul. Zagajnik ( numery ewidencyjne działek: 15/9, 15/17 )

 Proponowane nazwy ulic zostały pobrane z Banku Nazw Ulic miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 971
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji