UCHWAŁA NR 616/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

UCHWAŁA NR 616/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), oraz art. 33a ust.6 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1173 i poz. 1529) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
W uchwale nr 398/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 5488 oraz poz. 6861) wprowadza się następującą zmianę w załączniku nr 1, określającym wysokość opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o. o.: w Taryfie w tabeli  „BILETY OBOWIĄZUJĄCE WYŁĄCZNIE W STREFIE A” w pkt I „Bilety jednoprzejazdowe /na okaziciela/ (uprawniające do przejazdu na wszystkich liniach)” skreśla się pkt 3.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2013 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

                                                                     
 Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 czerwca 2013, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 589
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji