projekty uchwał
Sesja XLIII - 24-11-2009

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 24 listopada 2009 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2008 rok.
4/Wodociągi Płockie – informacja na temat postępu prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w Maszewie.
5/Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych: wyniki egzaminów zewnętrznych płockich szkół w roku szkolnym 2008/09”.
6/Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r.
7/Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1.zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok ,
2.zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok,
3.wyrażenia zgody na zawarcie umów na   utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy,
4.wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy,
5.wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umów na okres przekraczający rok budżetowy ,
6.zmieniająca uchwałę nr 596/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku,
7.wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,
8.zmian do Statutu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r.,
9.zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r.,
10.przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2010 rok”,
11.zmiany uchwały Nr 491/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009,
12.przyjęcia „Polityki Edukacyjnej Miasta Płocka na lata 2009 – 2015”,
13.zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego,
14.zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku,
15.zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów,
16.dofinansowania przebudowy przejazdu kolejowego na linii Nr 33 Kutno-Brodnica w km 50,198 na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku z linią kolejową i zabezpieczenia środków finansowych,
17.skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz  Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku,
18.skargi Pana Macieja Waś zam. w Warszawie na Prezydenta Miasta Płocka,
19.skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników,
20.skargi Pani Elżbiety Różańskiej zam. w Płocku na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
21.skargi Pana Lesława Wojno zam. w Płocku na działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

8/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/Interpelacje i zapytania radnych.
11/Odpowiedzi na interpelacje.
12/Sprawy różne.
13/Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 17 listopada 2009, godzina 12:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 974
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji