Uchwała Nr 610/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku
w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka.

Uchwała Nr 610/XXXIV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 7 grudnia 2004 roku


w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka.

 

 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Rozszerza się skład osobowy Komisji Gospodarki Komunalnej poprzez dopisanie w § 1 uchwały Nr 143/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka -  radnego Arkadiusza Iwaniaka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 10 grudnia 2004, godzina 08:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 556
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji