Uchwała Nr 753/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wpływu planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” na stan obszarów w sieci NATURA 2000 -,, Dolina Środkowej Wisły”

Uchwała Nr 753/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wpływu planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”  na stan obszarów w sieci NATURA 2000 -,, Dolina Środkowej Wisły”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954) w związku z art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 roku Nr 113, poz. 954) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 28 lipca 2005 roku, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie realizację przedsięwzięcia o potencjalnym wpływie na stan obszarów Natura 2000 - „Dolina Środkowej Wisły”, obejmującego:

1)budowę odcinka I od km 9 + 760 do km 11 + 639 od ul. Wyszogrodzkiej do mostu o długości 1879 m ( w dniu 27.04.2004 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę Nr 29/2004 , decyzja jest ostateczna)

2)budowę odcinka II od km 12 + 839 do km 14 + 350 od mostu do ulicy Dobrzykowskiej o długości 1511 m ( w dniu 20.07.2004 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę Nr 56/2004, decyzja jest ostateczna)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

 W Budżecie Miasta Płocka na rok 2005 przewidziano rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. ,, Budowa dróg dojazdowych ( krajowych) do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT/2.2/45/04).
 Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, powołanego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ).
 Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury projekty dofinansowane z Funduszy Spójności należy uzupełnić o dokumenty dotyczące zagadnień związanych z obszarami Natura 2000.
 Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody stanowi, że projekt przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie dokonywanej na podstawie tytułu I działu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 roku – Prawo ochrony środowiska pod względem ewentualnych skutków przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
 Pismem z dnia 13.07.2005 r. Prezydent Miasta Płocka zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia – w myśl art. 33 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody.
 Przywołany wyżej artykuł stanowi, iż zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu opinii właściwej miejscowo rady gminy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia doręczenia Prezydentowi Miasta Płocka wystąpienia Wojewody w przedmiocie wydania opinii przez Radę Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 07:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 121
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji