Uchwała Nr 683/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie: ustalenia nazwy ulicy.

Uchwała Nr 683/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: ustalenia nazwy ulicy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 z 2000 r. poz. 718; Dz. U. Nr 46 poz. 499 z 2001 r.; Dz. U. Nr 74 poz. 676 i Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.; Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 2003 r. oraz Dz. U. Nr 96 poz. 959 z 2004 r.) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Zmienić nazwę ulicy Ignacego Jana Paderewskiego ustalonej Uchwałą Nr 396/XXXII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia nazw ulic (ze zm.) na pasaż Ignacego Jana Paderewskiego.
Położenie w/w ulicy określa załącznik nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W związku z planowaną zmianą funkcji terenu w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce – Południe, zachodzi potrzeba zmiany  dotychczasowej nazwy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego na pasaż Ignacego Jana Paderewskiego.
Członkowie Zespołu d/s Nazewnictwa Ulic oraz osoby zaproszone na posiedzenie
w/w Zespołu zaakceptowali zmianę nazwy przedmiotowej ulicy na pasaż Ignacego Jana Paderewskiego z uwagi na to, że zgodnie z poprzednio obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i nowo opracowywanym planem, teren ten będzie spełniał funkcje ciągu pieszego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 352
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji