U C H W A Ł A Nr 86/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 1112/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zaakceptowania lokalizacji obelisku upamiętniającego podjęcie przez ZMS patronatu nad budową rurociągu „Przyjaźń” i kombinatu rafineryjno – petrochemicznego w Płocku.
U C H W A Ł A Nr 86/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 roku


w sprawie uchylenia uchwały Nr 1112/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie zaakceptowania lokalizacji obelisku upamiętniającego podjęcie przez
ZMS patronatu nad budową rurociągu „Przyjaźń” i kombinatu rafineryjno –
petrochemicznego w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1.


Uchyla się w całości uchwałę Nr 1112/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zaakceptowania lokalizacji obelisku upamiętniającego podjęcie przez ZMS patronatu nad budową rurociągu „Przyjaźń” i kombinatu rafineryjno – petrochemicznego w Płocku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 326
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji