UCHWAŁA NR 227/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2012 – 2015.

UCHWAŁA NR 227/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku


w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2012 – 2015.

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703 i 2702, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i 1410, Nr 131, poz. 1102, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 138, poz. 976, Nr 136, poz. 959, Nr 230, poz. 1698, Nr 64, poz. 433, z 2008 r. Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 26, poz. 157, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777, Nr 178, poz. 1375, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 205, poz. 1364, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) – Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1
Na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2012 – 2015 wybrano następujące osoby:
Goszczyński Józef Wojciech
Grabowska Ewa
Kaźmierczak Zygmunt Henryk
Koper Agnieszka
Krajewska Janina
Lewandowski Piotr
Nosarzewski Mariusz Franciszek
Podwójci Krzysztof
Rzymkowski Ryszard Maciej
Spirydonow Magdalena
Sulkowski Tadeusz
Ślusarz Mirosław Stanisław
Toczka Teresa
Tollik Piotr Rafał
Wernik – Myślińska Bożenna Maria.
§ 2
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                Wiceprzewodniczący
                          Rady Miasta Płocka


                   Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 12:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 363
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji