Uchwała Nr 831/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr 706/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005 oraz Uchwałą Nr 764/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005.

Uchwała Nr 831/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr 706/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005 oraz Uchwałą Nr 764/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały  Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457)  i art. 91  w  związku  z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1866, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) i art. 35a ust. 1, ust. 2   pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997r., zmiany Dz.U. z 1997r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137   poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004r. Nr 96   poz. 959, Nr 99 poz. 1001,  Nr 240, poz. 2407, Dz.U. z 2005r. Nr 44 poz. 422, Nr 132, poz.1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167 poz.1398) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się przemieszczeń środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej pomiędzy poszczególnymi zadaniami poprzez zmianę Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005r., zmienionej Uchwałą Nr  706/XL/05 z dnia 24 maja 2005r. oraz  Uchwałą Nr 764/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia 2005r.
2. Aktualny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22  marca 2005r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zapis  art. 35a  ust. 3 ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997 r.  o   rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. ze zm.) stanowi podstawę do określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej oraz przeznaczania na ich realizację środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Do zadań tych należy:
- dokonywanie  refundacji przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób   niepełnosprawnych,  stosownie  do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności  oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy w/w potrzeb,
- udzielanie  pożyczek  na  rozpoczęcie  działalności gospodarczej lub rolniczej przez osobę niepełnosprawną,
- dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

W roku bieżącym obserwuje się bardzo duże zainteresowanie osób niepełnosprawnych dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dotyczy to przede wszystkim wniosków składanych przez dorosłe osoby niepełnosprawne.
Natomiast   brak   jest   zainteresowania jedną  z  form z zakresu rehabilitacji zawodowej, a mianowicie przystosowaniem stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednocześnie występuje niewielkie zainteresowanie osób niepełnosprawnych ubieganiem się o uzyskanie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej /w b.r. w tym zakresie złożony został i pozytywnie załatwiony tylko 1 wniosek na kwotę 70.200zł/. Do zagospodarowania pozostaje więc kwota 49.800zł.
Mimo bardzo dużego zainteresowania dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, część osób niepełnosprawnych zrezygnowała z przyznanego wcześniej dofinansowania. Najczęściej przyczyną   rezygnacji   było  pogorszenie się stanu zdrowia zainteresowanych osób, pobyty w  szpitalach,    czasami    skomplikowana   sytuacja   rodzinna,   co  uniemożliwiało  wyjazd i wykorzystanie przyznanego dofinansowania. Tak więc w chwili obecnej w pozycji „dofinansowanie    uczestnictwa   osób   niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach” dla   osób dorosłych niewykorzystana pozostaje kwota 15.000zł, dla dzieci 17.313zł, łącznie – 32.313zł.
Przyznane na podstawie stosownych umów organizacjom osób niepełnosprawnych dofinansowania  do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie zostały w pełni wykorzystane. Po dokonaniu do chwili obecnej złożonych przez organizatorów rozliczeń przeprowadzonych imprez, do zagospodarowania pozostała kwota 23.299zł.
Z przeprowadzonego rozeznania oraz analizy dotychczasowego zainteresowania  dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci wynika, iż na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie i zrealizowanie wniosków,      jakie    mogą    wpłynąć    do    końca  b.r.     wystarczy     kwota  142.494zł. Do zagospodarowania pozostałaby kwota 25.000zł. Wobec zgłaszanych przez dorosłe osoby niepełnosprawne potrzeb związanych z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na dofinansowanie tych zadań przeznacza się dodatkowo niewykorzystane w przedstawionych wyżej pozycjach środki w łącznej wysokości 130.412zł.
Pozwoli to na zrealizowanie wszystkich złożonych do chwili obecnej wniosków /spełniających kryteria udzielenia dofinansowania/ w powyższym zakresie, a dodatkowo umożliwi udzielenie dofinansowania na podstawie wniosków osób niepełnosprawnych, jakie mogą być jeszcze złożone do końca bieżącego roku.
Możliwość nabycia przez osoby niepełnosprawne sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, czy środków pomocniczych pozwala na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym, a przez to poprawia warunki ich życia oraz stan psychiczny.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 351
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji