Uchwała Nr 832/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku
w sprawie: realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczej położonej w Płocku przy ul. Tumskiej – etap II i III” w ramach zadania inwestycyjnego “Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą”

Uchwała Nr 832/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2005 roku

w sprawie: realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczej położonej w Płocku przy ul. Tumskiej – etap II i III” w ramach zadania inwestycyjnego “Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit e w związku z art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457) Rada Miasta Płocka postanawia:

§1

1. Przeznaczyć na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczej położonej w Płocku przy ul. Tumskiej – etap II i III” w ramach zadania inwestycyjnego “Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą” w budżecie miasta 2006 roku niezbędne środki finansowe uzyskane ze zbycia udziałów Gminy Płock w Płockiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o.
2. Wartość szacunkowa przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 wynosi brutto 1.650.075,63 zł.
3. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia – do dnia 31.12.2006 roku.
4. Opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia w terminie określonym w ust. 3 skutkować będzie koniecznością przeznaczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w kolejnych latach budżetowych.


§2


Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne powstałe w ramach realizacji przedsięwzięcia, sfinansowane w cenie zakupu udziałów uiszczonej przez Inwestora, przekazane zostaną po jego zakończeniu na własność Spółce Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


Zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku - etap I od skrzyżowania z ulicą Kościuszki i Pl. Narutowicza do skrzyżowania z ulicą Kwiatka i ulicą Kolegialną wraz z wykonaniem wyprzedzających badań archeologicznych” zostało wykonane zgodnie z umową Nr 50/WIM.I/Z/645/2005 zawartą w dniu 20 maja 2005 roku.  Cytowane powyżej zadanie zakłada dalsze etapy realizacji przewidziane na kolejne lata kalendarzowe.
Gmina Płock zainteresowana skutecznym sfinalizowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego postanawia zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka środki finansowe konieczne na jego realizację w projektowanych etapach tj.:
etap II – odcinek od ulicy Kolegialnej, ulicy Kwiatka do ulicy Sienkiewicza,
etap III – odcinek od ulicy Sienkiewicza do ulicy Królewieckiej.
Kwestie te stanowiły obszar negocjacyjny w prowadzonych rokowaniach mających  na celu zbycie udziałów Gminy Płock w Spółce Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. i weszły w skład postanowień tejże umowy, zakładających warunkową decyzję Rady Miasta Płocka wyrażoną w formie uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 11:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 227
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji